Tuesday, 28 November 2023 - 12.33 pm

Stoke Recreation Ground